Kases aparātu lietošanas termiņi

Izlikšanas datums: Sep 07, 2016 7:38:55 AM

Informējam, ka 2016.gada 1.jūlijā stājās spēkā likuma “Par nodokļiem un nodevām” grozījumi, kuros noteikts, ka nodokļu maksātāji drīkst lietot elektroniskās ierīces un iekārtas, kuras atbilst nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un kurām ir veikta atbilstības pārbaude[1].

[1] Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 28.1 panta 4.1 daļa.

41) Nodokļu maksātāji drīkst lietot elektroniskās ierīces un iekārtas, kuras atbilst nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un kurām ir veikta atbilstības pārbaude. Elektronisko ierīču un iekārtu apkalpošanu drīkst veikt apkalpojošais dienests, kuram ir veikta normatīvajos aktos noteiktā atbilstības pārbaude.

Atbilstības pārbaudes institūcijai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētajiem elektronisko ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām atbilstības pārbaudes ir jāveic līdz 2017.gada 1.jūlijam[2].

[2] Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 141.3 punkts.

141.3 Pēc šo noteikumu 121.2 punktā minētās institūcijas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) minētā institūcija līdz 2017. gada 1. jūlijam visiem Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrēto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām veic šo noteikumu 121.1 punktā minēto atbilstības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu VIII1 nodaļāminētajai kārtībai.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

Tātad nodokļu maksātāji Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kases aparātu vai kases sistēmu var lietot līdz atbilstības pārbaudes institūcijas atbilstības apliecinājuma, ka minēto ierīču un iekārtu modeļi atbilst Nr.95 „Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” noteiktajām tehniskajām prasībām, izsniegšanas brīdim, bet ne ilgāk kā līdz 2017.gada 1.jūlijam.

Savukārt pēc atbilstības institūcijas atbilstības apliecinājuma izsniegšanas apkalpojošam dienestam, tie jāpārreģistrē, nomainot uz jaunu modeļa, modifikācijas un programmas versiju.

Šī informācija attiecas uz CHD kases aparātiem un kases sistēmām un visiem pārējiem kases aparātiem, kas nav iekļauti MK noteikumu Nr. 96 5. pielikumā. Šos kases aparātus un kases sistēmas varēs lietot līdz 2017. gada 1. jūlijam, bet no 2017. gada 1. janvāra nevarēs vairs uzlikt uzskaitē.

Attiecībā uz Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 5. pielikumā uzskaitītajiem 62 kases aparātu modeļiem un modifikācijām informējam, ka tos drīkst lietot tikai līdz 2016.gada 31.decembrim. Atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai apkalpojošo dienestu sniegtajai informācijai, 5.pielikumā uzskaitītie kases aparātu modeļi un modifikācijas jaunajām tehniskajām prasībām nav pielāgojamas un nav iespējama to pārreģistrācija[3].

[3] Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 141.1 punkts.

141.1 Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) šo noteikumu 5. pielikumā minētos kases aparāta modeļus (modifikācijas) drīkst lietot līdz 2016. gada 31. decembrim. Lai kases aparātu lietotāji šo noteikumu 5. pielikumā minētos kases aparāta modeļus (modifikācijas) varētu lietot arī pēc 2017. gada 1. janvāra, apkalpojošais dienests veic šo modeļu pārreģistrēšanu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

Ar 2017.gada 1.janvāri visi 5.pielikumā iekļautie nepārreģistrētie kases aparātu modeļi un modifikācijas tiks izslēgtas no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra) un to turpmāka lietošana nebūs atļauta[4].

[4] Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 141.2 punkts.

141.2 Ar 2017. gada 1. janvāri šo noteikumu 141.1 punktā minētie nepārreģistrētie kases aparāta modeļi (modifikācijas) ir izslēdzami no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

Šī informācija attiecas uz Sam4s, Samsung, Optima, Sharp, Casio kases aparātiem. Konkrētus modeļus skatiet 5. pielikumā.

Saskaņā ar VID informatīvo materiālu, ko sagatavojusi VID Nodokļu kontroles pārvalde 2016. gada 2. septembrī.